Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας

είναι πρώτη προτεραιότητα για την Red Power.

1. Τήρηση αρχείου, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Red Power γνωστοποιεί στον πελάτη ότι συλλέγει και διατηρεί στοιχεία που παρέχονται από τον πελάτη και στοιχεία που αποκτά από τρίτους τα οποία είναι απαραίτητα για την σύναψη του συμβολαίου παροχής ενέργειας, όπως ορίζονται στο σχετικό συμβόλαιο, και όπως ορίζονται από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ).

Ειδικότερα αυτά είναι:

 • Προσωπικά στοιχεία όπως αναγράφονται στην Ταυτότητα του πελάτη, ΑΦΜ, στοιχεία παλαιότερων καταναλώσεων / παρόχων / λογαριασμών
 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό ή/και κινητό, email.
 • Οικονομικά στοιχεία όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (σε περίπτωση αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών), παλαιότερες οφειλές σε άλλο πάροχο (και στοιχεία διακανονισμού)

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή/και με την προσκόμιση από τον πελάτη σχετικών εγγράφων (πχ λογαριασμό κοινής ωφέλειας, φωτοτυπία ταυτότητας κτλ)

 

2. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • κατά τους απαιτούμενους ελέγχους προέγκρισης πριν την υπογραφή συμβολαίου παροχής ενέργειας
 • κατά την επικοινωνία μας για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο εκτέλεσης του συμβολαίου παροχής ενέργειας είτε από την Red Power είτε μέσω τρίτων (πχ εκτύπωση και αποστολή λογαριασμών)
 • για την διαδικασία είσπραξης οφειλών (εμπρόθεσμων ή/και ληξιπρόθεσμων)
 • για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών
 • για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της εταιρείας προς εποπτικές αρχές (ΡΑΕ)
 • για την σύνταξη εσωτερικών μελετών και εκθέσεων για την παρακολούθηση των δεικτών της εταιρείας

 

Πρόσβαση στα στοιχεία του πελάτη έχουν:

 • Τα τμήματα της Red Power που εμπλέκονται με την εκτέλεση και παρακολούθηση του συμβολαίου παροχής ενέργειας
 • Εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εκτέλεσης του συμβολαίου παροχής ενέργειας (πχ εταιρείες εκτυπωσης και αποστολής εντυπων λογαρισμών)
 • Τριτα μέρη στα πλαισια προάσπισης των νόμιμων δικαιωμάτων μας (δικηγόροι)

 

Τα δεδομένα σας διατηρούνται :

 • 6 μήνες στην έντυπη μορφή που έχετε υποβάλει κατά την αίτηση μεταφοράς. Κατόπιν το έντυπο αρχείο ψηφιοποιείται και το έντυπο καταστρέφεται με χρηση εξοπλισμού που εγγυάται την πλήρη καταστροφή τους.
 • Το ηλεκτρονικό αρχείο που προκύπτει από τα ανωτέρω, καθώς και όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του συμβολαίου διατηρούνται για τουλάχιστον 10 έτη μετά την λήξη του συμβολαίου. Παράταση του χρόνου τήρησης είναι στην ευχέρεια της εταιρείας αν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι.

 

3. Προφιλ Πελάτη

Εφ όσον ο πελάτης έχει δώσει την συγκατάθεσή του, τα στοιχεία του επεξεργάζονται ώστε να παρέχουμε έγκαιρες και αξιόπιστες προσφορές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη.

 

4. Δημιουργία Νέων Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Σε περίπτωση δημιουργίας νέων συστημάτων (ή αναβάθμισης υφιστάμενου συστήματος) παρακολούθησης πελατολογίου / συμβολαίων, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία των πελατών προστατεύοντάς τα από παράνομες παρεμβάσεις που μπορεί να τα επηρεάσουν.

 

5 Δικαιώματα Πελάτη

Ο πελάτης έχει δικαίωμα

 • Να ζητήσει πρόσβαση στα στοιχεία του και να λάβει πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω
 • Να ζητήσει διόρθωση στοιχείων
 • Να ζητήσει διαγραφή προσωπικών δεδομένων. Η διαγραφή δεν μπορεί να εκτελεστεί αν δεν έχουν οριστικά κλείσει οικονομικές/δικαστικές εκκρεμότητες ανάμεσα στον πελάτη και την Red Power.
 • Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων εφόσον θεωρεί ότι δεν είναι νομιμη.
 • Να ανακαλέσει την ήδη παρασχεθείσα συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων.
 • Να επικοινωνήσει με την Vοlton για οποιοδήποτε σχετικό θέμα
 • Να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) αν θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του

Στοιχεία Επικοινωνίας Red Power:

Σκουζέ 14,185 36 – Πειραιάς

Tηλ: 210 4187070 – 1300

Email : info@red-power.gr

    
Στοιχεία Επικοινωνίας Α.Π.Δ.Π.Χ.:

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Email : contact@dpa.gr

 

Διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου www.Red-Power.gr

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου («ΔΤ») υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο Εθνικό, Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η Red Power διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες / χρήστες του ΔΤ καλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν θέματι όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ΔΤ συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η Red Power συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του ΔΤ, μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στον ΔΤ είναι τα ακόλουθα:

 

Ονοματεπώνυμο
Όνομα πατέρα και μητέρας
Αριθμός Ταυτότητας
Επάγγελμα
Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
Αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

 

Η Red Power δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του ΔΤ σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη / χρήστη, με μόνη εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Red Power δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για στατιστικούς λόγους και προς βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του ΔΤ προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του (ΒΟΛΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Σκουζέ 14, 18536 Πειραιάς, τηλ. 210 4187070, fax: 210 4283424 Email: info@red-power.gr).

Η Red Power μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών / χρηστών του ΔΤ, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή / και σελίδων του ΔΤ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του διαδικτυακού φυλλομετρητή («Web browser») που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  του ΔΤ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του ΔΤ.

Ο επισκέπτης / χρήστης του ΔΤ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (Web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο παρών ΔΤ περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Red Power για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Εάν σκοπεύετε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη Red Power, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Θα επεξεργαστούμε το βιογραφικό σας σύμφωνα με το νόμο, ώστε τα δεδομένα σας να κοινοποιηθούν μόνο στους υπαλλήλους μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διαχείριση της αίτησής σας, και μόνο για τους σκοπούς της αξιολόγησης των προσόντων σας.

Η νομική βάση στην οποία στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας με εσάς.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, έχετε δικαίωμα πρόσβασης (δηλαδή να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων), διόρθωσης (όπου θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν αναλόγως), διαγραφής (μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο), περιορισμού μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, αντίταξης (δηλαδή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας), δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (όπου την έχετε παράσχει), φορητότητας δεδομένων (όπου προβλέπεται σε νόμο, έχετε το δικαίωμα να σας επιστρέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή, όπου αυτό είναι εφικτό, να μεταφερθούν σε τρίτους).

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα σας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε email στην διεύθυνση info@Red-Power.gr . Δικαιούστε επίσης να καταθέσετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.